અનામિકાને પત્રો · મેગેલન · વિષય: ઈતિહાસ · વિષય: પરિચય

અનામિકાને પત્ર: 6 Letters to Anamika: 6

. પ્રિય અનામિકા, તેં બ્લોગ-પોસ્ટ્સ પરની ચર્ચા વાંચી. મુક્ત ચર્ચાની તક મળે તે કેવું સરસ. ચિ. નેહાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા અને પોતાના વિચારો વિના સંકોચે રજૂ કર્યા, તે તને ગમ્યું ને? જીવન દ્રષ્ટિના વિકાસ માટે આમ વિચારવું ઉપયોગી છે. નેહા કર્તવ્યશીલતા અને સમાજના વલણ વિશે ચિંતનીય વાત કરે છે. ઘણાના મનમાં આ પ્રકારના અન્ય પ્રશ્નો થતા… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 6 Letters to Anamika: 6