અધ્યામ-ફિલોસોફી · વિષય: ચિંતન/ફિલોસોફી

સમાજ અને સભ્યતા પ્રત્યે આપણી જવાબદારી

મારા ‘અનામિકાને પત્ર’ બ્લૉગ પર મેં ડિસેમ્બર 20, 2006ના રોજના પત્રમાં  માનવસભ્યતા વિશે વાત કરી હતી. આજે તે પર વિશેષ છણાવટ કરી રહ્યો છું. © હરીશ દવે 6th July, 2020 . આપના પ્રતિભાવ આવકાર્ય છે. **** * ** * * * * ** *** *** *   ** * ** * * **** * ** *… Continue reading સમાજ અને સભ્યતા પ્રત્યે આપણી જવાબદારી